Sigortanın Genel Tarihi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

A 

A.A

Always Afloat

Daima Yüzer Halde

a. d.

Ante diem/before date

Gününden  önce/vadesi gelmiş

A.F.

Advance Freight

Peşin avans navlun

A.H.

After Hatch

Kıç ambar ağzı

A.P.

Additional current

Cari hesap

A/d

After date

Vadesinden sonra

A/S

Alongside

Bordada

A/S

Account Sales/After sight

Satış hesabı/Görüldükten sonra

A/s

Arka tampon sight

A/S

Account Sales/After sight

Satış Hesabı/Görüldükten sonra

A/V

A Valorem

Kıymet üzerinden

Acc

Accepted, acceptance

Kabul edilmiştir,kabul

Ad/./advt

Advocate

Avukat

Afft.

Affidavit

Yeminli yazılı ifade

Aflt.

Afloat

Yüzer halde

Al

First class

1.sınıf

Alt.

Alternate

Yedek/Vekil

Amt.

Amount

Miktar

An.

Anno

Yılda

Anch.

Anchorage

Demir yeri

Arbtn./arbtror

Arbitration/Arbitrator

Tahkim(arbitraj)hakem

Art.

Article

İstatistik pozisyonu/Madde

Assd.

Assessed

Tahakkuk etmiş

Assigt.

Assignment

Devir,temlik

Assn.

Association

Dernek,birlik

Att.At.,Atty.

Attorney

Vekil/Dava vekili

Att.Gen.

Attorney General

Başsavcı

Awb.

Airwaybill

(Hava) konşimento

 

B

B.B.

Bill Book

Borç senedi defteri

B.B.B.

Before breaking Bulk

Yükü(dökme)boşaltmaya başlamadan önce

B.D.

Bar Draught

Sığlıkta gerekli min. Su çekimi

b.d.

Bills discounted/Bank draft

İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi

B.D.I.

Both Dates Inclusive

Her iki tarih dahil

B.E.

Both ends,arka tampon both load/discharge ports

1.küpeşteler,2. Yükleme/boşaltma limanları

B.H.

Bill of health/Bulkhead

Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme

B.O.

Buyer's option

Alıcı opsiyonu

B.O.T.

Board of Trade

Ticaret Heyeti

b.p.

By procuration(power of attorey)

Vekaleten imzaya yetkili

B.T.

Berth terms

Yükleme ve boşaltma kuralları

B/C

Bills for collection

Tahsile verilen senetler

B/d

Brought down

Nakil yekün

B/E

Bill of exchange

Poliçe,ciro ile devrolunan kıymetli evrak

B/G

Bonded goods

Gümrüğe ödenmemiş transit mal

B/N

Banknote

Banknot

B/P

Bills payable

Borç senedi

B/S

Bill of Sale

Gemi mülkiyetini devreden vesika

B/S

Bill of Sale/Balance sheet

Satış faturası/Bilanço

Bal.

Balance

Denge

Bd.

Bond

Tahvil

Bds.

Boards

Tahta, Mukavva

Bkpt.

Bankrupt

Müflis

Bre.

Barrel

Varil

Bs/c

Bills of collection

Tahsil senetleri

 

C

C

Currency/cents/case

Para/Sent/Durum

C and D

Collection and Delivery

Senet tahsili ve teslim

C.a.D.

Collection aganist Documents

Vesaik mukavili Ödeme

C.B

Cash Credit

Para olarak verilen kredi

C.b.d.

Cash beore deliveriy

Teslimden önce ödeme

c.d.

Cash discount/Certificate of deposit

Kasa iskontosu/Teminat makbuzu

C.div.

Cumulative dividend

Birikmiş temettü

C.F.

Cost and Freight

Mal bedeli ve navlun

C.G.

Cost Guard

Sahil Koruma

C.G.A.

Cargo's proportion of general Average

Büyük avaryadan yükün hissesine düşen

C.H.

Custom House

Gümrük dairesi

C.I.F.

Cost ,Insurance,Freight

Mal bedeli,Sigorta ve Navlun

C.I.F.c.and .I

Cost insurance,Freight,Commission and Interest

Mal bedeli, Sigorta,Navlun,Komisyon ve Faiz

C.i.a

Cash in advance

Peşin Para

C.L.

Carload Lot

Alıcının bulunduğu istasyona ait

C.O.D.

Cash on Delivery

Teslimat anında Ödeme

C.O.P.

Custom of the Port

Liman Teamülü,usulü

C.P.D.

Charterers Pay Dues

Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

C/A

Capital account

Sermaye hesabı

C/f

Carried forward

Nakli Yekün

C/H

Clearing House

Takas Dairesi

C/m

Certificate of manufacture

İmalat belgesi

C/n

Credit Note

Alacak Dekontu

C/n

Credit note

Kredi dekontu

C/O

Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi

Menşe şahadetnamesi

C/o

Care of /Cash order

Aracılığı ile(ehliyle)Peşin para ile sipariş

C/p

Charter Party

Gemi kira kontratı

Cash.

Cashier

Kasiyer, veznedar

cd.sl

Conditional sale

Şartlı Satış

Ch.ppd.

Charges prepaid

Önceden Ödenen masraflar

Chq.

Cheque

Çek

cl.b/l

Clean bill of lading

Temiz konşimenta

Coll.

Collect/collection

Senet tahsili/tahsil etme

Ctge.

Cartage

Nakliye Ücreti

 

D 

D.1/2

Despatch Hlf Demurrage

Surastarya yarısı kadar dispeç

D.A.

Deposit account

Mevduat Hesabı

D.a.d

Documents aganist discretion of collecting bank

Tahsilatı Yapan Bankanın Taktiri karşılığında vesaik

D.A.F

Delivery arka tampon Frontier

Hudutta Teslim

d.bk

Drawback

Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum

d.d.o.

Despatch Discharging only

Yalnız boşaltmada dispeç

D.P.B.

Deposit pass-book

Mevduat cüzdanı

d.s.

Days after sight

İbrazından sonraki günler

D/A

Documents aganist Acceptance

Kabul Karşılığı Vesail

D/D

Demand Draft

Görüldüğünde Ödenecek Poliçe

D/D

Demand Draft

İbrazında ödenecek ödenecek poliçe

D/N

Debit Note

Borç Dekontu

D/N

Debit Note

Borç Dekontu

D/O

Delivery Order

Teslimat Emri

D/P

Documents Againts payment

Vesaik mukbili ödeme

D/P

Documents againts Palment

Ödeme karşılığı vesaik

D/r

Deposit receipt

Teminat makbuzu

D/y

Delivery

Teslimat

Deb.

Debit

Borç Zimmet

Decl.

Declaration/Declared

Beyanneme/deklare edilmiş

Deft.

Defendant

Müdafi/Savunucu

Depr.

Depreciation

Amortisman

Dft.

Draft

Poliçe /Kambiyo senedi

Dft/a.

Draft attached

Poliçe eklenmiş

Dft/c

Clean draft

Belgesiz poliçe

Dis.

Discount

İskonto, indirim

Distr.

Distribute/Distributor

Dağıtma/Distribütör

Div.

Dividend/Division

Temettü/Taksim

do

Ditto

Aynı,aynen

Dr.

drawer

Keşide eden

Ds dft

Sight draft/Date draft

İbrazından Ödenecek poliçe/vadeli poliçe

 

e.and o.e

Errors and omissions excepted

Hata ve Noksanlar Hariç

e.e.

Errors excepted

Hatalar Hariç

E.P.D.

Excess Profit Duty

Olağanüstü Kazanç vergisi

encl

Enclosure

Ekleri

end

Endorsed/Endorsement

Ciro edilmiş/ciro

ex

Exchange

Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa

Ex.d.(ex.div)

Exdividend(um)

Kar hissesi olmadan,temettüsüz

Ex.int.

Ex interest

Faiz hariç

exl

Exlusive,excluding

Hariç,müstesna

 

F

f.b.

Freight bill

Navlun senedi ,faturası

F.I.O.S

Free In and Out,STAWED

Bkz.F.I.O.S  ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.

F.I.O.S.T

Free In and Out,Stowerd and Trimmed

Bkz.F.I.S.O. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.

fob Free on board Gemi bordasına teslim

f.o.l

Free of interest

Faizsiz

F.P.

Floating (open)policy

Serbest(açık ) Poliçe

F.T.

Freight ton

2240(veya 200) libre ağırlığında hacim birim Navlun ton-1.016 kg.

F.T.

Full Terms

Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.

F.T.

Free of Turn

Yanaşma yeri olsun,olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır.

F.T.W.

Free Trade Wharf

Serbest Ticaret Limanı

f.x.

Foreign exchange

Döviz

Fr.fwrd.

Freight forward

Navlun Vadesi

FRT.

Freight

Navlun

Frt.coll

Freightcolleckt

Navlun tahsil edilecek

Frt.pp.

Freight prepaid

Navlun peşin ödenmiş

 

G.m.b.

Good merchantable brand

İyi kalite

G.R.T

Gross Register Tonnage

Sicile kayıtlı grss ton

Gr.

Gross

Brüt

Gr.wt.

Grooss weight

Brüt ağırlık

Gtee

Guarantee

Garanti,Teminat

Gtee(gtd)

Gurantee/guaranteed

Garanti/garanti edilmiş

 

H.O.

Head Office

Merkez(büro)

H.P.

Horse Power

Beygir gücü

H.W.M.

High water mark

Yüksek su çizgisi

hrs

Hours

Saat

 

I

I.B.

Invoice Book

Fatura Defteri

I.O.U.

I owe you

Size borcum, bor senedi

I/C

In charge of

Görevli,nezaretçi olarak

I/F

Insufficient fuds

Yetersiz karşılık,fon

I/F

Insufficient fuds

Yetersiz Karşılık

I/I

Indorsement irregular

Gayri muntazam ciro

Incl.

Included,inclusive

Dahil edilmiş ,Dahil

Incst.

Instant(present mont)

Cari ay

Irr.

Irredeemable

İtfa edilemez

Irrev

Irrevocable

Rücu edilemez(gayrikabilirücu)

 

J.a.

Joint account

Müşterek hesap

 

L

L.a

Letter of advice

İhbar mektubu

L.B.

Life Boat

Can Flikası

L.C.D.

Telegram Country Destion

Telegraf gönderildiği ülke dilinde

L.C.O.

Telegram Country Origin

Telgraf-çekildiği(gönderildiği) ülke dilinde

L.H

Lowe Hold

Dip Ambar

L.h.

Letter of hypothecaion

İpotek mektubu

L.O.A.

Length Overall

Geminin tan boyu

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/C

Letter of credit

Akreditif

L/D

Letter of Deposit

Rehin senedi

Led.

Ledger

Defterikebir

Liq.

Liquidation,liqudated/liquid

Tasfiye,tasfiye edilmiş/likid

Ltd.

Limited

Sınırlı

 

M

m.d.

Month's date/months after date

Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar

M.I.P

Marine insurance Policy

Deniz Sigortası Poliçesi

M.O.

Money order

Havale emri

M.O.L.O.O.

More or Less In Owner's Option

Çoğu /Azı armatör opsiyonunda

m.p.

Months after payment

Ödemeden sonraki aylar

m.s.

Months after sight,month's sight

İbrazından bir ay sonra

M/R

Mate's Receipt Ordino

Yükleme ordinosu

Marg.

Margin

Marj

Mat.

Maturity

Vade

Mem.

Memorandum

Muhtıra

Mtg.(mort)

Mortgage

Rehinli

Mh.

Month

Ay

 

N 

N.A.A.

Not Always Afloat

Daima yüzer halde değil

n.d.

Not dated

Tarih konmamış

N.O.R.

Notice of Readiness

Hazırlık mektubu

n.o.s.

Not otherwise stated,not otherwise specified

Aksi ifade edilmemiş ise

n.p.

Net proceeds

Net hasılar,gelirler

N.R.T.

Net Register Tonnege

Net tescil tonu

N/a

No account

Hesabı yok

N/e

Not exceeding

Geçmeyecek

N/f

No Funds

Karşılıksız

Natl.

National

Ulusal

Neg.

Negotiable

Ciro ve devredilebilir.

Net Terms.

Free of Charterer's commission

Kiralayan komisyonu hariç yükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil

 

O

o.d.

On demand/overdraft

Talep halinde/Kredi limitin aşılması

o.p.

Open policy

Açık Poliçe

o.p.o

One price only

Tek fiyat

O.R.

Owner's Risk

Armatör riskinde

o.s.

Outstanding

Kapanmamış(hesap)

O.S.D.

Open Shelter Decker

Açık barınak güverteleri barınak güverteleri

O/a.

On acceptance/On account

Kabul halinde/namına,hesabına

O/c.

Overcharge

Fazla masraf yükleme

O/n.

Order notify

Sipariş ihbarı

O/o.

Order of

Emrine

On cons.

On consignment

Konsiye olarak

Opt.

Option,optional

Opsiyon,opsiyona bağlı

 

P

P.A.

Power of Attorney/Private account

Vekaletname/Özel hesap

p.and I.

Profit and loss

Kar ve zarar

P.B.

Pass Book

Tasarruf Cüzdanı

P.O.C.

Port of Call

Uğranılacak liman

P.O.R.

Port of Refuge

Sığınılacak Liman

P/N(p/N.)

Promissory note

Emre yazılı senet

Pchs.

Per procuration

Vekaleten imzaya yetkili

Prem

Premium

Prim

 

Q

Q.O.O.

Quatity in Owner's Option

Miktar armatör opsiyonunda

 

R

R.d.

Running Days

Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler

R/a(R.A.)

Refer to acceptor

Muhataba müracaat

R/C

Re-credited

Tekrar kredi verilmiş

R/d

Refer to drewer

Keşideciye müracaat

R/e

Refer to endorse

Cirantaya müracaat

Rem.

Remit,remittance

Para transferi,havale

Rept.(recpt)

Receipt

Makbuz

Rev.

Revision

Tashih,revizyon

Rev.A/C

Revenue account

Gelir hesabı

 

S

   

S.B.

Sales Book

Satış Defteri

S.C.

Salvage charges

Kurtarma masrafları

S.F.

Stowage Factor

İstif Faktörü

S.H.E.X.

Sundays and Holidays EXcepted

Pazar ve Tatiller hariç

S.H.I.N.C.

Sundays and Holidays Included

Pazar ve tatiller dahil

S.O.L.

Shipowner's Liability

Armatör yükümlülükleri

s.p.

Supra under protest

Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet

S.P.A.

Sundry Persons account

Muhtelif şahıs hesabı

S.W.

Shipper's Weights

Yükleyici(sevkiyat ağırlığı)

S/a.

Subject to approval

Onaya bağlı

S/d b/L

Sight draft with bill of lading attached

Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe

S/N

Shipping Note

Sevkiyat bildirisi

Supt.Superintendent

Superintendent

Şef,yetkili memur

Sy.Crs.

Sundry Creditors

Muhtelif alacaklılar

Sy.Dry

Sundry deptors

Muhtelif borçlular

 

T

T.B.

Trial Balance

Mizan

T.C

Tweendeck

Gladura

T.O

Turnover

Ciro

t.r.

Trust receipt

Zilyetlik Makbuzu

t.t.

Telegraphic transfer

Telegrafla para havalesi

T/C

Time charter

Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi

Tar.

Tarif

Gümrük tarifesi

 

U

Ult.

Ültimo,last month

Geçen ay

 

V

V.o.p.

Value as in original Policy

Kıymet(değer) orijinal poliçedeki gibi

V/A

Voucher attached

Vesika,senet etkili

 

W

W.A

With Averaga

Avarya dahil

W.B.

Water Ballast

Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra

W.I.B.O.N.

Whether in Berth Not

Yanaşmış olsun veya olmasın

W.S.(RED)

Rates,Exras and Demurrage Per World Scale

Fiat,Ektra ve sürastarya enternasyonal ölçülere göre

W.V.N.S.

With vessel's Natural Segregations

(yükün) geminin doğal şekline göre

 ayrılıp yerleştirilmesi

W.W.D.

Weather Working Days

Hava şartları uygun çalışma günü

W/m

Without margin

Marjsız

W/w

Warehouse warrant

Antrepo makbuzu

Whf.

Wharf

Rıhtım

Wholes

Wholesale

Toptan Satış

 

X

x.in.

Ex interest

Faizsiz

 

Y

yt

Yacht

Yat

YAR

York Antwerp Rules

York – Anvers Kuralları